Indhold

Her på siden finder du data af mange forskellige slags til slægtsforskning, men siden handler hovedsageligt om Præstø Amt og foregår især i 1700-tallet.

Da siden er under opbygning med det samme materiale, som tidligere fandtes på kamaroso, hvor udbyderen lukkede siden [dumme svin], er der endnu endnu ikke fyldt op af  materiale i forhold til, hvad du fandt på kamaroso.

Administrator er den samme som på hjemmesiden 

www.familienmejlby.dk

Herunder er lidt reklamer for de anderledes emner på siden, en opdateringsliste og derefter lavbøger fra Vordingborg Ligbærerlav og skomagerlav, så denne side ikke spildes helt med ingenting.

Sømænd, som rejste udenlands

Listen over danske og udenlandske sømænd på skibe, der sejlede udenlands fra 1801 og efterfølgende

Tyskerne i marinen

Stambøgerne til marinen er fuld af tyskere, der var ansat, men også danskere fra Sydsjælland

Vordingborg Byskriver

har lavet justitsprotokollen, som især dækker over Nyråd. Læs bl.a. om pigen, der stod bundet i Peder Galthens inderste stue med hænderne bag på ryggen.

Her kan du se, hvad der sidst er opdateret

2019-06-05: Der er indsat lidt flere fæstesager fra Vordingborg Amtsstue fra 1750.
2019-05-23: Der er indsat et nyt skifte fra Faksinge i Beldringe sogn fra 1835.
2019-05-17: Der er indsat lidt danske skibe med deres mandskab mellem 1811 og 1829.
2019-05-15: Krydsreferencelisten over Everdrup sogn er opdateret fra 1752 til 1753


Vordingborg Ligbærerlav

Under Statens Arkiver finder man lavsbogen over Vordingborg Ligbærerlav, som det følgende er et uddrag af.


Lavet er oprettet af byfoged Jørgen Fuglsanch den 2. marts 1706 i forhold til forordningen af den 7. november 1682 om begravelse i købstæderne. Ligbærerlavet skal indeholde 24 mand, som også skal være i brandlavet. Desuden nævnes den 22. september 1731 og den 25. april 1739:


Lars Zachariasen Oldermand fra 1. juni 1739, Jochum Petersen skomager og Hans Mogensen, begge bisidder fra den 1. juni 1739, Lars Vrang, Diderich Knudsen hattemager, Hans Piil, Lars Nielsen blegmand, Niels Holbek, Jens Pedersen hattermager, Erik Møller skrædder, Anders Bødker, Niels Sparre, Rasmus Hemmingsen, Villads Jensen skomager, Christen Nielsen, Christopher Henriksen Wulf, Rasmus Snedker, Henrik Kaltoft, Børge Andersen feldbereder, Ellias Villumsen Dreyer, Christian Bosen, Ole Sørensen, Søren Hind og Hans Rasmussen Sadelmager, som den 22. september 1731 tillige skal være i brandlauget.


Derefter indskrives lavets foreningsreglerne for ligbærerlauget.

Derefter indskrives lavets foreningsreglerne for brandlauget.
Begge bekræftet på Vordingborg byret den 14. november 1740


Den 9. december 1740 mødes lauget, idet 2 af medlemmerne er døde i mellemtiden. Det drejer sig om Niels Holbech og Børge Andersen feldbereder. Desuden er Rasmus Andersen snedker blevet fritaget i lauget pga. alderdom og svaghed, og Søren Hind er blevet byens kæmner, så han er ikke klar. Fra 1741 består Vordingborg Ligbærerlaug således af: Lars Zachariasen, Jochum Petersen, Hans Mogensen, Lars Vrang, Diderich Knudsen, Hans Piil, Lars Blegmand, Jens Pedersen, Erik Møller skrædder, Anders Mortensen, Niels Sparre, Rasmus Hemmingsen, Villads Jensen, Christen Jacobsen, Christopher Henrik Wulf, Henrik Caltoft, Elias Villumsen, Christian Bosen, Ole Sørensen og Hans Sadelmager. De 4 nye i ligbærerlavet er: Peter Hansen snedker, Jens Lindvig skomager, Thomas Sørensen og Poul Dinesen væver.

Ingen underskrifter


Ligbærerlauget samles igen den 24. maj 1741: Der har kun været 18, som har båret lig. Dem, der ikke bar, var Elias Villumsen, Ole Sørensen, Hans Sadelmager, Peter Snedker, Jens Lindvig og Poul Dinesen. Underskrifter fra de 18 gyldige ligbærere: Hans Christensen Piil, Lars Vrang, Hans Mogensen, Niels Spar [Sparre], Willads Jensen, Erik Christensen Møller, Lars Nielsen [Blegmand], Jochum Petersen, Diderich Knudsen, Anders Mortensen, Christian Bosen, Thomas Sørensen, Rasmus Hemmingsen, Jens Pedersen, Laurids Zacharisen, Hendrich Kaltof, Christopher Henrich Wulf og Christen Jacobsen.

Ingen underskrifter


Den 1. juni 1741 er opgørelsen for bæring af liget Maren Emanuelsdatter. Samtidigt tillæges for 2 ligbærer for at bortbære afdøde Søren Hind. Ny oldermand er Hans Mogensen med bisiddere Lars Vrang og Christian Bohne, som vel er Christian Bosen.

Underskrifter fra Hans Christensen Piil, Willads Jensen, Christian Boehne, Lars Vrang, Erik Christensen Møller, Christen Jacobsen, Jens Pedersen, Lars Nielsen, Hans Mogensen, Anders Mortensen, Christopher Henrichsen, Diderich Knudsen, Laurs Jochumsen, Henrich Kaltof og RHS [Rasmus Hemmingsen].


Den 6. juli 1741: Poul Dinesen og Thomas Sørensen er væk fra byen, og Jens Lindvig har ikke tid, så der vælges tre nye medlemmer i lauget: Søren Sørensen, Engelbrecht Kleinsmed og Ole Høy. Der er 17 mænd blandt medlemmerne, som har båret lig.

Underskrifter fra oldermand Hans Mogensen, Lars Vrang, Christian Boitne, Jens Pedersen, Diderich Knudsen, Villads Jensen, HCS [Hans Christensen], Niels Spar, Erik Christensen Müller, Lauis Zacharisen, IPS [Jochum Pedersen], RHS [Rasmus Hemmingsen], Christopher Hermandsen Wulf, Anders Mortensen, CIS [Christen Jacobsen] og igen Niels Spar på Lars Blegmands vegne.


Den 30. december 1741: Gruppen er forsamlet i Hans Mogensens hus. Indbetalinger fra Henrick Caltoft, liget af Ole Koor, Engelbrecht Kleinsmeds børn, liget af Byrke Schov, Christen Hansen Smed, Josepth Phinov og liget af Lars Wrang. Udbetalinger til 16 mænd, minus Lars Vrang, som er død. Foruden Lars Vrang, mangler der endnu en mand, idet Erik Christensen Møller har forladt Vordingborg, så to nye er valgt til Ligbærerlauget: Jochum Wilsbech og Augustus Pedersen pottemager. Underskrifter fra Hans Monsen, Christian Borre, Jens Pedersen, Niels Spar, Willads Jensen, Diderich Knudsen, Hendrich Kaltoft, Anders Mortensen, Louis Zachariasen, Hans Piil, Christen Jachobsen, Rasmus Himisen [Hemmingsen], [Jochum] Jolam Pedersen, Hendrick Wolf og Lars Nielsen.

Ingen underskrifter


Den 19. juni 1742: Der skal vælges en ny oldermand i stedet for Hans Mogensen. Ny oldermand er Christopher Henrich Wulf med bisiddere Willas Jensen og Jochum Petersen Skoemager. Jochum Wilsbech forbliver i lauget, selv om han ønskes fritaget for at bære lig i et år efter, at han fik borgerskab i Vordingborg. Som vikar for ham kommer Rasmus Hansen Færgekarl ind i lauget i perioden.

Underskrifter fra Christopher Hinrichsen, Willads Jensen, Jochum Petersen, Diderich Knudsen, Henrich Kaltof, Jens Pedersen, Hans Mogensen, Lars Nielsen, Loui Zacharisen, Hans Christensen, Anders Mortensen, Christian Bosen, Rasmus Hemmingsen, Christen Jacobsen og Søren Ferrisen.


Den 13. juni 1743: Lauget mødes i byfoged Dalums hus. Der skal vælges en ny oldermand i stedet for Christopher Henrichsen Wulff. Ny oldermand er Henrich Kaltoft med bisiddere Christen Jacobsen og Lars Nielsen Blegmand. Indtægter: Begravelse af Christian Staal, begravelse af Elisabeth Voigt, samt fra Jochum Skoemager, der har forladt Vordingborg, samt Lars Blegmand. Nye mænd i lauget er Peder Hansen Feldbereder og Peder Jensen Væver. Reserver er Thoer Olsen og Jens Norman.

Underskrifter fra Hendrich Kaltof, Christen Jacobsen, Lars Nielsen, Diderich Knudsen, Willads Jensen, Christopher Henrichs, Christian Bohne, Jens Pedersen, Louis Zacharisen, Anders Mortensen og Peder Jensen.


Den 14. februar 1744: Hans Piil er død og er båret bort. Desuden har der været båret lig af Rasmus Eyelyche og Hans Maltesens søn, Peder Hansen. Der er betalinger fra Jochum Wilsbech, Ole Sørensen og Peder Ulf. Følgende har båret lig: Willads Jensen, Rasmus Hemmingsen, Diderich Knudsen, Hans Piil, Jens Hattemager, Lars Sachariasen, Christopher Wulf, Anders Mortensen, Christian Bosen, Hans Mogensen, Lars Blegmand, Christen Jacobsen, Henrich Caltoft, Jochum Wilsbek, Peder Hansen Feldbereder, Peder Jensen Væver. Underskrifter fra Hendrich Kaltof, Jens Pedersen, Diderich Knudsen, Hans Mogensen, Anders Mortensen, Willads Jensen, Lars Nielsen, Peder Jensen, Jechem Welsbech, Christian Buhne, Louis Zachorsen, Christopher Henrichs, Christen Jacobsen, Rasmus Hemmingsen. Hans Piils enke har fået sin andel.

Ingen underskrifter

Den 3. april 1744: I byfoged Daluns hus, som er indkaldt af oldermanden. Da der skulle være ildløs, var der mange af brandlauget, der ikke indfandt sig ved sprøjtehuset, og således ikke kunne tage en sprøjte og bringe til det sted. Det blev besluttet, at der skal uddeles bøder til dem, "som i slig tilfælde, icke straks indfinder sig ved Sprøjtehuset og giør hvad de bør, naar de enten af vedkommende vordet advaret eller ved Trommeslag, kimen eller Trompetsblæsen vorde vidende at der er ildløs i byen, skal saafremt han er tilstæde og icke lovlig forhindret bøde til lauget". Byens "Trommeslager skal straqs ved ildformeringen hver udi sin byes fierding røre tromning og giøre allarmen". I stedet for Hans Christensen Piil, som er død, indskrives muurmester Peder Schrøder. Ole Sørensen sværger sig, at han ikke kan være i brandlauget.

Underskrifter fra Hendrich Kaltof, Christen Jacobsen, Peder Hansen, Evers Nielsen Aaesidde, Jochum Welsbech, Willads Jensen, Diderich Knudsen, Jens Pedersen, Christian Bores, Peder Jensen, Anders Mortensen, Christopher Hinrichs, Louis Zacharisen, Peder Hansen, Hans Mogensen, Elias Villadsen, August Pedersen, Rasmus Hemmingsen og Engelbregt Larsen.

Den 11. juni 1744: Alle i Ligbærerlauget er forsamlet i byfoged Daluns hus. Der skal vælges en ny oldermand i stedet for Henrick Caltof. Som ny oldermand vælges Christian Bone med bisiddere Jens Pedersen hattemager og Jochum Wilsbech feldbereder. For ligbæring udbetales til: Willads Jensen, Rasmus Hemmingsen, Didrik Knudsen, Jens Pedersen, Lars Zakariasen, Christopher Wulf, Anders Mortensen, Christian Bohne, Hans Mogensen, Lars Blegmand, Christian Jacobsen, Peder hansen feldbereder, Peder Væver, Jochum Wilsbeck og Henrick Kaltof. Augustus Pedersen pottemager udtræder af lauget, da han har en svag kone og ikke kan være fra sit hus, men hvis hun dør, vil han gerne indtræde i lauget igen. Ole Sørensen er også ude, da han skal køre vand i stedet for Hans Piil. Nye på holdet er Mathias Larsen skredder, Christen Bager, Christian Wang og Jens Ibsen skoemager.

Underskrifter fra Jochum Welsbech, Chresstian Bonne, Lars Nelsen, Willads Jensen, Anders Mortesen, Hans Monsen, Diderech Knudsen, Hendrich Kaltof, Rasmus Hemmingsen, Louis Zachærisen, Peder Jensen, Christopher Hinrichsen, Peder Hansen og Christen Jacobsen.

Den 31. august 1744: Laugets indkomster er delt imellem følgende ligbærer: Christian Bohne, Jochum Wilsbech, Lars Zachariesen, Willads Jensen, Rasmus Hemmingsen, Diderich Knudsen, Jens Pedersen, Christopher Wulf, Anders Mortensen, Hans Mogensen, Lars Blegmand, Christopher Jacobsen, Peder Hansen Feldbereder, Peder Væver, Henrick Kaltof, Mathias Larsen Skreder og Christen Hansen Bager.

Underskrifter fra oldermanden og de 2 bisiddere.

Den 1. juni 1745: Der skal vælges en ny oldermand og bisiddere, og ny oldermand bliver Christen Jacobsen Daglejrer. Bisiddere bliver Christopher Henrichsen Wulf og Willads Jensen Skoemager. Der er indkomster fra: Liget af madam Modum den 1. juli 1744, Søren Andersen Smed den 27. juli 1744, madam Hald den 29. august 1744, Peder Falsters datter den 29. september 1744 og Christen Krog den 12. maj 1745.

Underskrifter fra Christen Jacobsen, Christopher Hinrichs, Christian Boene, Diderich Knudsen, Willads Jensen, Jochum Velsbech, Louis Zacharisen, Anders Mortensen, Rasmus Hemmingsen, Hans Mogensen, Peder Jensen, Lars Nelsen, Hendrich Kaltof, P. Hansen og Mathias Larsen.

Bogen bliver ikke ført nogle år, så fortsætter...

Den 15. juni 1749: Der afholdes møde i oldermand Jochum Wilsbechs hus. Der er uddelt penge for ligbæring til Jochum Wilsbeck, Mathias Larsen, Lars Zachariasen, Rasmus Hemmingsen, Peder Helt, Petter Schrøder, Lars Snidker, Willads Skoemager, Henrick Wulf, Peder Snidker, Henrich Kaltoft, Christen Bager, Thoer Bager, Hans Snidker, Christen Wrang, Diderich Hattermager og Lars Blegmand. Ny oldermand er Mathias Larsen med bisiddere Jochum Wilsbech og Peder Helte.

Underskrifter fra Mathias Larsen, Jochum Velsbech, Peder Jensen, Peder Schrøder, Lars Nielsen, Rasmus Hemmingsen, Christopher Hinrichs, Henderich Kaltof, Diderich Knudsen, Willads Jensen, Christen Hansen, Lauridz Johansen Eggers, Peder Hansen, Louis Zacharisen, Hans Snedker, Tor Olsen Bagger, Christian Wrang, Mathias Larsen og Peder Jensen.

Den 7. juni 1750: Ny oldermand, i stedet for Peder Jensen Væver [Mathias Larsen er dog den rigtige person] med bisiddere Peder Schrøder og Peder Væver, bliver valgt Lars Johansen Snidker. Der er udbetalt til Peder Jensen Væver, Lars Johansen Snidker, Willas Jensen Skoemager, Christopher Henrick Bager, Peter Hansen Snidker, Christen Hansen Bager, Thoer Olsen Bager, Hans Hansen Snidker, Christen Hansen Vrang, Lars Nielsen Bleymand, Jochum Vilsbech, Mathias Larsen Skræder, Lars Zacariasen Væver, Rasmus Hemmingsen, Peter Scrøder og Diderich Knudsen Hattemager. Diderich Hattemager udgår af lauget pga. alderdom og svaghed. Nyt medlem er derfor Morten Hansen Bolt. I Brandlauget er desuden Lars Cronberg, Peter Helt og Ole Kleyn Smed.

Underskrevet af Lauridtz Johansen Eggers, Peder Jensen og Peter Schrøder.

Den 20. juni 1751: Gruppen er forsamlet hos Lars Johansen Egger for at vælge en ny oldermand. Valget faldt på Peter Hansen Snedker. Hjælpere er Lars Johansen Snedker og Christen Hansen Bager. Lars Cronberg Sadelmager kommer ind i lavet i stedet for ?.

Underskrifter fra Peter Hansen Snidker, Lauridtz Johansen Egger og Christen Hansen.

Den 2. juli 1752: Gruppen er forsamlet i Peter Hansen Snedkers hus. Ny oldermand er Christen Hansen Bager med bisiddere Peder Hansen Snidker og Thoer Ollufsen Bager.

Underskrifter fra Peder Hansen, Christen Hansen og Thor Olsen.

Den 1. april 1753: Gruppen er forsamlet i Christen Bagers hus. Der indsættes nogle nye regler i reglementet, f.eks. man er ikke forpligtiget til at bære natmanden eller nogen af hans æt, uden samvittighed kan tilkomme [muligvis fordi denne også gør tjeneste i Stege på Møn og i Præstø]. Ny oldermand er igen Christen Bager med bisiddere Hans Hansen Møller og Peder Hansen Høy.

Underskrifter fra Christen Hansen, Hans Hansen Møller og Peder Hansen Høøy.

Den 24. juni 1753: Christen Hansen, Peder Hansen og Hans Møller Snedker i overværelse af Sr. Gram åbner pengekassen, og pengene fordeles mellem ligbærerne. Ny oldermand bliver Hans Hansen Møller Snedker med bisiddere Christen Hansen Bager og Hans Pedersen. Underskrifter fra Hans Hansen Møller, Christen Hansen og Hans Pedersen. Samme dag "blev ved en for vegivet at Thor Olsen Bager var død som var af liigbære laugs brødren og derfor uden goed villig efter begiering afgaard". Henrich Wulf, Willads Jensen og Laurs Zachariasen udgår af ligbærerlauget, og de skal efter deres død frit bæres til jorden. De tre erstattes af Søren Holm, Jacob Maibom og Rasmus Laursen. Som reserve er udtaget Jens Jørgensen og som reserve ved sprøjten er udtaget Haagen Laursen Skoemager.

Underskrevet af Hans Hansen Møller, Christen Hansen og Hans Pedersen.

Den 24. juni 1754: Mødet afholdes i oldermand, Hans Hansen Møllers hus. Bisidderne er Christen Hansen og Hans Pedersen. Som ny oldermand vælges Hans Pedersen med bisiddere Hans Hansen Møller og Johan Jørgen Skomager.

Underskrives af Hans Pedersen, Hans Hansen Møller og Johan Jørgen Villadsen.

Den 5. december 1754: Lauget samles, og der laves en liste over medlemmer: Hans Pedersen, Hans Hansen Møller, Johan Jørgen Willadsen, Hans Elbert, Lars Cronberg, Lars Nielsen Blegmand, Peder Jørgensen Smed, Jochum Welsbech, Niels Rasmussen, Peder Jensen Væver, Oluf Jensen Smed, Morten Bager, Lars Johansen Eggers, Søren Holm, Oluf Kleinsmed, Peder Snedker, Christen Bager, Lars Andert, Jens Jørgensen, Peder Helt, Jacob Magboum, Christen Snedker, Hagen Larsen, Johan Friderich Ahrent og Jørgen Wulf.

Underskrifter fra Hans Pedersen, Hans Hansen Møller og Johan Jørgen Villadsen.

Den 5. juni 1755: Mødet foregår i Hans Pedersens hus med bisiddere Christen Hansen og Johan Jørgen Villadsen. Som ny oldermand vælges Johan Jørgen Villadsen med bisiddere Hans Petersen og Lars Cronberg. Lauget består nu af følgende: Hans Petersen, Johan Jørgen Villadsen, Lars Cronberg, Lars Blegmand, Jochum Wilsbeck, Niels Monsen, Peter Jensen, Ole Jensen, Morten Hansen, Lars Johansen, Søren Holm, Peter Hansen, Christen Hansen, Jacob Majbum, Hans Nielsen og Johan Friderich Arent.

Underskrifter fra Joh: Jørgen Villadsen, Lars Cronbech og Hans Pedersen.

Den 24. juni 1756: Mødet foregår i Johan Jørgen Villadsens hus med bisiddere. Ny oldermand er Lars Cronberg med bisiddere Johan Jørgen Villadsen og Lars Nielsen. Medlemmer i det kommende år er: Lars Cronberg, Johan Jørgen Willasen, Lars Nielsen, Hans Pedersen, Jochum Wilsbech, Niels Monesen, Peder Væver, Ole Jensen Smed, Morten Bager, Lars Johansen Snidker, Søren Holm, Peder Hansen Snidker, Christen Hansen Bager, Siger Kaabersmed, Jacob Maybom og Johan Friderich Ahrendt.

Underskrifter fra Lars Cronberg, Joh. Jørgen Villadsen og Lauridtz Johansen Eggers på vegne af Lars Blegmand, der er fraværende.

Den 20. juni 1757: Mødet foregår i Johan Jørgen Villadsens hus. Ny oldermand er Peder Jensen Hattemager med bisiddere Lars Cronberg og Niels Rasmussen. Medlemmer er Jochum Wilsbech, Christen Bager, Sieher Helsted [Kaabersmed], Søren Holm, Peder Jensen [Væver], Ole Jensen [Smed], Peder [Hansen] Snedker, Lars [Johansen] Snedker, Johan Fredrich Arent, Jacob Maibom, Hans Pedersen og Morten Bager. Jochum Wilsbech forlader lavet, og hans rolle overtages af Johan Jochum Bager.

Underskrifter fra Peder Jensen, Lars Cronberg og Niels Rasmussen.

Den 2. juli 1758: Mødet foregår i Peder Jensen hattemagers hus. Niels Rasmussen bliver ny oldermand. Bisiddere er Peder Jensen Hattemager og Peder Jensen Væver. Andre medlemmer af ligbærerlavet er: Lars Cronberg, [kan ikke læses], Lars Snedker, Søren Holm, Peder Snedker, Christen Bager, Sieger Helsted, Jørgen Wulf, Jacob Mayboum, Peder Schrøder, Anthon Seel, Hans Pedersen og Johan Jørgen Willadsen.

Underskrifter fra Niels Rasmussen, Peder Jensen og Peder Jensen Wever.

Den 24. juni 1759: Mødet foregår i Niels Rasmussens hus. Som ny oldermand vælges Anthon Seel med bisiddere Niels Rasmussen og Peder Jensen. De øvrige brødre i lavet er: Oluf Jensen Grovsmed, Laurs Snedker, Søren Holm, Peder Snedker, Christen Bager, Sieger Helsted, Jørgen Wulf, Jacob Majbaum, Peder Schrøder, Hans Pedersen og Johan Jørgen Willars.

Underskrifter fra Anthon Seel, Niels Rasmussen og Peder Jensen.

Den 23. juni 1760: Følgende i lavet er mødt op: Siger [Helsted] Kaabersmed, Jacob Majbom, Peder Schrøder, Hans Pedersen, Christian Boe, Johan Jørgen [Villadsen], Peder Jensen, Niels Rasmussen, Anton Seel, Peder Væver, Ole [Jensen] Grovsmed, Lars Snedker, Søren Holm, Peder Snedker, Christen Bager og Jørgen Vulf. I stedet for Søren Holm indtræder Johan Henrich Tømmermand, i stedet for Ole Smed indtræder Andreas Vinge, og i stedet for Christen Bager indtræder Gottfrid Slagter. Ny oldermand er Peder Jensen Væver med bisiddere Anton Seel og Lars Johansen [Eggers]. Derudover er der i brandlavet Johan Cronberg, glarmester Berns, Johan Seel, Christian Hattemager, Abraham Bager, Jens Jørgensen, Peder Helt Væver, Johan Jochum Bager og Christian Boile.

Underskrifter fra Peder Jensen, Lauridtz Johansen Eggers og Anthon Seel.

Den 24. juni 1761: Mødet foregår i Peder Jensen Vævers hus. Som ny oldermand vælger Johan Conratt Andersen med bisiddere Lars Johansen Egger og Peder Jensen Væver. Resten af lavet var fornøjet.

Underskrifter fra Johan Conrat Andersen, Lauridtz Johansen Eggers og Peder Jensen [Væver].

Den 4. juni 1762: Som ny oldermand vælges Lars Johansen Eger med bisiddere Johan Tømmermand og Gothfrid Zeburg.

Underskrifter fra Peder Jensen [Væver] og Gothfrid Zeburg, mens Lars Eggers ikke er til stede.

Den 26. juni 1763: Som ny oldermand vælges Hans Pedersen med bisiddere Siger Helsted og Andreas Winge.

Ingen underskrifter.

Den 26. juni 1764: Mødet foregår i Hans Pedersens hus. Som ny oldermand vælge Gotfried Seeborg med bisiddere Peder Hansen Snedker og Siger Helsted kobbersmed. I øvrigt forbliver de øvrige i lavet som i forrige år.

Ingen underskrifter.

Den 25. juni 1765: Mødet foregår i Gotfried Seeborgs hus. For dette år vælges som oldermand Peder Nielsen med bisiddere Johan Ament og Hans Pedersen. Hans Hansen snedker kommer ind i lavet i stedet for Jørgen Wulf, der er død. Christian Vejrgang kommer ind i lavet i stedet for Siger Helsted. Adolph Demuth kommer ind i lavet i stedet for Andreas Vinge. Resten af lavet er uændret.

Ingen underskrifter.

Den 25. juni 1766: Mødet foregår i Peder Nielsens hus i Vordingborg. For dette år skiftes oldermanden og bisidderne ikke ud. Johan Tømmermand er død, og han erstattes af Andreas Rasmussen Vertshusmand. Alle andre i lavet er de samme.

Ingen underskrifter.

Den 25. juni 1767: Mødet foregår i Peder Nielsens hus i Vordingborg. For dette år skiftes oldermanden og bisidderne ikke ud. Der aflægges regnskab, som underskrives af Peder Nielsen, Hans Pedersen og Johan Ament.

Ingen underskrifter.

Den 24. juni 1768: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Peder Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Johan Ament og Christian Bohne. Adolf Demant og Hans Pedersen udgår af lavet og erstattes af borgerne Friderich Rickendrup Skrædder og Johan Keyler Bayr. I øvrigt loves Hans Pedersen, at han bæres uden omkostninger ved dødsfald, da han har været i lavet i så lang tid.

Underskrives af Peder Nielsen, Johan Ament og Christian Bohne.


Den 27. juni 1769: Mødet foregår i Peder Nielsens hus i Vordingborg. Der er blevet båret 15 lig. Oldermand og bisiddere skiftes ikke ud.

Underskrifter fra Peder Nielsen, Johann Ament og Christian Bohn.

Den 1. juli 1770: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Jacob Maibohm udgår af lavet pga. svaghed. Ved dødsfald loves han bæring uden omkostninger for sin indsats i lavet. Han erstattes i lavet af grovsmed Oluf Lind. Peder Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Peder Væver og Johan Jørgen Willadsen.

Underskrifter fra Peder Nielsen, Johan Jørgen Willadsen og Peder Jensen Væver.

Den 22. juni 1771: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Bisiddere er Hans Hansen og Johan Jørgen Willadsen, idet Peder Jensen Væver er død. Nye i lavet i stedet for Peder Jensen Væver er Christopher Baumgart og Niels Schiøtz. Peder Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Oluf Lind og Johan Ament.

Underskrifter fra Peder Nielsen, Olle Lind og Johann Ament.

Den 24. juni 1772: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Hans Hansen har forladt lavet, men hans plads er besat uden angivelse af navn. Peder Nielsen forbliver som oldermand med de samme bisiddere, dvs. Ole Lind og Johan Ament.

Underskrifter fra Peder Nielsen Schröder, Johann Ament og Ole Lind.

Den 20. juni 1773: Mødet foregår i Peder Nielsens hus. Der er overhoved ingen ændringer i lavet for det kommende år.

Underskrifter fra Peder Schröder, Johann Ament og Ole Lind.

Den 26. juni 1774: Mødet foregår i Peder Schrøders hus i Vordingborg. Der er ingen ændringer til lavet dette år.

Underskrifter fra Peder Schröder, Johann Ament og Ole Lind.

Den 18. juni 1775: Mødet foregår i Peder Schrøders hus. Peder Schrøder trækker sig som oldermand, og i stedet vælges Andreas Rasmussen som ny oldermand. Bisidderne forbliver det samme som forrige år.

Underskrifter fra Peder Schröder, Johanne Ament og Ole Lind.

Den 23. juni 1776: Mødet foregår i Andreas Rasmussens hus i Vordingborg. Andreas Rasmussen forbliver oldermand for det kommende år med bisiddere Jochum Tiller og Hans Hansen Møller. Johann Ament er død, og i hans sted indtræder Rasmus Kaltoft.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Jochum Teller og Hans Hansen Møller. Desuden underskrifter fra andre lavmedlemmer: J. Gleeborg, Peder Hansen, Christian Jürgensen, Christian Weiergang, Peder Jensen, Ole Lind, Christoffer Baumgardten, Christian Bikner, Peder Schröder, Friderick Rekende, Mads Rasmussen og Niels Schiøtz.

Den 29. juni 1777: Oldermand Andreas Rasmussen forbliver som sådan for det følgende år. Jochum Teller og Christian Bohne udgår af lavet og erstattes af Diderich Johansen og Christopher Sander. Christian Bohne udgår af lavet og loves en gratis ligbæring ved hans død.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Hans Hansen Møller og Jochum Teller.

Den 24. juni 1778: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand for det kommende år med bisiddere Peder Hansen og Christian Weyrgang. På grund af svaghed udgår Gotfried Seeborg af lavet efter 18 års tjeneste, og han loves derfor gratis ligbæring ved hans død. Han erstattes af Lars Haagensen. Lavet består derfor af: Andreas Rasmussen, Peder Hansen, Christian Weyrgang, Ole Lind, Rasmus Kaltoft, Peder Schrøder, Diderich Johansen, Christopher Sander, Niels Rasmussen, Friderich Rechendrop, Peder Jensen, Christian Jørgensen, Niels Schiøtz, Christopher Baumgart, Hans Møller og Lars Haagensen.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Peder Hansen og Christian Weyrgang.

Den 26. juni 1779: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand efter langt samtykke. Peder Schrøder er død og erstattes af Henrich Wecht [Henrich Hecht]. Resten af ligbærerlavet er uændret.

Underskrifter fra Andreas Rasmussen, Peder Hansen og Christian Weyrgang.

Den 24. august 1780: Lavet er forsamlet i oldermand, Andreas Rasmussens hus. Anders Rasmussen forbliver som oldermand. Niels Schiøth udgår af ligbærerlavet og nyder derved fri ligbæring ved sin død. Han erstattes af pottemager Friderich Christiansen.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1781: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand. Peder Jensen er død, og han erstattes af Bertel Andersen Bødker.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1782: Andreas Rasmussen forbliver som oldermand.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1783: Andreas Rasmussen udgår af ligbærerlavet pga. svaghed i benene. Han erstattes af Svend Henrichsen Smed. Ny oldermand for lavet bliver Christopher Sander, som ellers var lovet at måtte udtræde af lavet men lover at blive længere.

Underskrifter fra Anders Rasmussen, Peder Hansen og Christian Veyrgang.

Den 24. juni 1784: Mødet foregår i Christopher Sanders hus. Siden sidste år er i lavet antaget Jacob Christensen Bager, Svend Henrichsen, Peter Knudsen og Henning Hansen.

Underskrifter fra Christopher Sander, Hinderich Hegt [Henrich Hecht] og Jacob Christensen.

Den 27. juni 1785: Ny oldermand bliver skomager Diderich Johansen, mens Christopher Sander udgår af ligbærerlavet foruden Christen Hattemager pga. svaghed. Nye medlemmer af ligbærerlavet er Henrich Mortensen Snedker, Peter Becker [væver Peder Becher, som er gift med Karen Kronberg] og Niels Hansen Skoemager.

Underskrifter fra Christopher Sander, Hinderich Hecht og Bertel Andersen.

Den 24. august 1786: Mødet foregår i Diderich Johansens hus. Ny oldermand bliver Henrich Hecht. Ny bisidder bliver Bertel Bødker. Nyt medlem af ligbærerlavet er grovsmeden Christian Juul.

Den 25. august 1787: Mødet foregår i Henrich Hecht Snedkers hus.

Underskrifter fra Hinderich Hegt og Bertel Andersen.

Den 24. august 1788: Mødet foregår i oldermand Henrik Hechts hus. Da ligbærerlavets medlemmer har fået deres penge, er der et overskud, som gives til Bertel Nielsens enke. Bertel Andersen Bødker bliver ny oldermand for Vordingborg ligbærerlav det kommende år med bisiddere Jacob Christensen Bager og Rasmus Pedersen Snedker.

Den 24. juni 1789: Mødet foregår i oldermand Bertel Andersens hus. Da ligbærerlavets medlemmer har fået deres penge, er der et overskud, som gives til en fattig snedker ved navn Johan Peter Jesse. Til ny oldermand for Vordingborg Ligbærerlav vælges Jacob Christensen med bisiddere Rasmus Pedersen og Rasmus Kaltoft. Peter Becker af Nyråd udmeldes af lavet og erstattes af skomager Christian Maybom.

Underskrift fra Bertel Andersen.

Den 24. juni 1790: Mødet foregår i bager Jacob Christensens hus. Der uddeles bøder til Hans Rebslager [= Hans Henrich Weyergang], Rasmus Kaltoft, Diderich Johansen, Niels Maybom, Jacob Bager og Anders Nielsen. Jacob Christensen genvælges enstemmigt til oldermand og modtager valget. Rebslager Hans Henrich Weirgang vælges igen til ligbærer i stedet for sin afdøde far.

Den 24. juni 1791: Mødet foregår i Jacob Christensens hus, og Vordingborg Ligbærerlav består nu af følgende medlemmer: Jacob Christensen, Diderich Johansen, Rasmus Pedersen Høy, Bertel Andersen, Henrich Hecht, Christian Maybom, Rasmus Kaltoft, Niels Hansen, Anders Nielsen, Hans Weirgang, Niels Rasmussen, Niels Green, Niels Callundberg, Friderich Rechentrog, Henrich Mortensen og Michael Dahl. Overskuddet i Vordingborg Ligbærerlav går til Peder Jensens enke ved stranden.

Underskrifter fra Jacob Bager og Rasmus Pedersen Høy.

Den 24. juni 1792: Mødet foregår hos oldermand Jacob Christensen Bager. Niels Mogensen forlader Vordingborg Ligbærerlav pga. alderdom og loves gratis bæring for både ham og sin hustru, hvis hun er enke efter ham. Som nyt medlem af lavet bliver derfor glarmester Jacob Hammerstrøm. Jacob Christensen genvælges til oldermand.

Underskrifter fra Rasmus Pedersen Høy og Michael Dahl.

Den 24. juni 1793: Mødet foregår i Jacob Christensens hus. Der vælges en ny oldermand, som er feldbereder Anders Nielsen. Bertel Andersen udgår af Vordingborg Ligbærerlav pga. alderdom. Han erstattes i lavet af Bager Ramlow, dvs. Hendrich August Ramløw.

Underskrifter fra Jacob Bager, Anders Nielsen, Niels Green og Niels Hansen Lund.

Underskrifterne fra Jacob Bager, Anders Nielsen, Niels Green og Niels Hansen Lund i 1793
Underskrifterne fra Jacob Bager, Anders Nielsen, Niels Green og Niels Hansen Lund i 1793

Den 22. juni 1794: Mødet foregår i Anders Nielsens hus. Anders Nielsen bliver genvalgt til oldermand med bisidder Henric Heckt. Saddelmageren udgår af lavet pga. alderdom og svaghed. I stedet indtræder skomager Hans Prammand og ? Hansen i Vordingborg Ligbærerlav.

Underskrifter fra Anders Nelsen og Hinderich Hegt.

Den 6. juli 1795: Oldermand Anders Nielsen fremlægger regnskab. Der er 16 ligbærer i lavet. Niels Hansen erklærer et eller andet om madame Schumachers begravelse, som gør, at han udgår af lavet. Henric Hect er syg og gammel, og han udgår også af lavet. Hans søn, snedker Christian Hecht, indgår i lavet i stedet for ham. Hattemager Jørgen Christiansen indtræder i Vordingborg Ligbærerlav i stedet for Niels Hansen. Anders Nielsen forbliver som oldermand med bisiddere Didrich Johansen og Henric Mortensen.

Underskrifter fra Anders Nielsen, Henrich Hecht, Diderich Johansen og Henrich Mortensen.

Den 24. juni 1796: Oldermand Anders Nielsen fremlægger regnskab. Til ny oldermand vælges Rasmus Pedersen Høy med bisiddere Hans Hansen og Christian Weirgang. Af ligbærerlavet udgår Anders Nielsen, Diderich Johansen og Jacob Christensen. Nye medlemmer af Vordingborg Ligbærerlav er derfor Peter Sach, Jess Pedersen Grishagen og Carsten Jørgensen.

Underskrifter fra Anders Nielsen, Rasmus Pedersen Høy, Hans Hansen og Hans Weyergang.

Den 24. juni 1797: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Rasmus Pedersen Høys hus, hvor der fremlægges regnskab. Der er betalt penge til en lejet mand ved begravelsen af Niels Spier. Overskuddet gives til to fattige, som er Niels Mogensen og Johan Peter Jesse. Som ny oldermand vælges Hans Hansen Bødker med bisiddere Hans Weiergang og Christian Hecht. Johan Lideman og Friderich Jacobsen overtager de pladser, der er blevet ledige i løbet af året, og i stedet for Hammerstrøm indtræder Hans Gundersen i lavet.

Underskrifter fra Rasmus Pedersen Høy, Hans Hansen, Christian Hecht og Hans Veiergang.

Den 24. juni 1798: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Hans Hansen Bødkers hus, hvor der fremlægges regnskab. Hans Hansen Bødker ønsker ikke at fortsætter som oldermand, så som ny oldermand vælges Hans Weirgang. I stedet for Hans Gundersen, indtræder i lavet [hattemager] Jacob Sederberg.

Underskrifter fra Hans Hansen, Christian Hecht og Hans Veirgang.

Den 24. juni 1799: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Hans Henrik Weirgangs hus, hvor der fremlægges regnskab. Hans Henrik Weirgang fortsætter som oldermand med de samme bisiddere, som er Christian Hect og Jes Pedersen. Skomager Christian Maybohm udtræder af lavet og erstattes af skomager Peder Callenberg [Kallenberg].

Underskrifter fra Hans Veiergang, Christian Hecht og Jes Pedersen.

Den 24. juni 1800: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Hans Hansen Bødkers hus, hvor der fremlægges regnskab. Som ny oldermand vælges snedker Christian Hecht med bisiddere Jes Pedersen og Rasmus Høy. Peder Sach [skrevet Sak] udtræder af lavet og erstattes af skomager Peder Willer Lund.

Underskrifter fra Hans Vairgang, Christian Hecht og Jes Pedersen.

Den 24. juni 1801: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Bisidder Rasmus Høy er erstattet af Jacob Sederberg, mens ellers er der ingen udskiftninger.

Underskrifter fra Christian Hecht, Jes Pedersen og Jacob Sederberg.

Den 24. juni 1802: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Snedker Christian Hecht forbliver som oldermand med bisidderne Jes Pedersen og Jacob Sederberg.

Underskrifter fra Christian Hecht, Jes Pedersen og Jacob Sederberg.

Den 25. juni 1803: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Christian Hecht forbliver som oldermand med bisidderne Jes Pedersen og Jacob Sederberg.

Ingen underskrifter.

Den 24. juni 1804: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Christian Hechts hus, hvor der fremlægges regnskab. Der betales ikke for afdøde Rasmus Høy. Christian Hecht udgår som oldermand af lavet. Desuden udgår Rasmus Kaltoft, Hans Wergang, Hans Hansen Bødker og Jes Pedersen af Vordingborg Ligbærerlav. Nye i lavet er brændevinsbrænder Niels Rasmussen, smed Lars Juel, snedker Hans Larsen, daglejer Jens Nielsen, skomagermester Jens Hansen og bager Søltoft. Nye bisiddere er F. Boeman og hattemager Sederberg. Ny oldermand er Jacob Rechendorff. Bager Søetoft udgår vist alligevel af lavet og erstattes af hattemager Elbert [Johan Gotfred Elbert ved FT1834].

Den 24. juni 1805: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jacob Rechendorffs hus, hvor der fremlægges regnskab. Hattemager Elbert har en fordring ud over den almindelige aflønning i lavet. Der uddeles bøder til følgende medlemmer: Niels Green, Jacob Sederberg, Hans Larsen, Hans Prammand [Hans Crammann ved FT1801], Niels Kallenberg, Lidemann [Johan Abraham Lideman ved FT1801] samt hattemager Elbert. Hans Prammand og Friderich Jacobsen udtræder af lavet. Disse to erstattes af skrædder Rose og værtshusmand Hans Kristian Hammer. Jacob Rechendorff vil ikke fortsætte som oldermand og erstattes af Jens Nielsen.

Underskrifter fra Jacob Rechendorff, Jacob Sederberg og Niels Green.

Den 23. juni 1806: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Nielsens hus, hvor der fremlægges regnskab. Der er bøder til hattemager Elbert, Peder Kallenberg, Niels Rasmussen, Hans Larsen, Lidemann og skrædder Rose. Enken til sadelmager Dahl er mødt op med sin lavværge for at forlange de penge tilbage, som hun havde udlagt den 22. juni 1794. Ny oldermand bliver skomager Jens Haagensen med bisidderne Jacob Reckendrog og Peder Kallenberg. Snedker Sigvart Petersen indtræder i lavet i stedet for væver Jacob Mangor, og Hans Fugl indtræder i lavet i stedet for Niels Kallenberg, der pga. alderdom og skrøbelighed ikke længere kan opfylde sine forpligtigelser.

Underskrifter fra Jens Nielsen med bisidder Hans Andersen.

Den 24. juni 1807: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Haagensens hus, hvor der fremlægges regnskab. Der er uddelt bøder til Hans Larsen, Elbert, Hans Andersen, Hans Fugl, Lars Juul og Niels Green. Jens Haagensen forbliver som oldermand med bisidderne Jens Nielsen og Lars Juul. Niels Green udtræder af lavet og erstattes af Thomas Christensen.

Underskrifter fra Jens Haagensen, Jens Nielsen og Lars Juul.

Den 24. juni 1808: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Haagensens hus, hvor der fremlægges regnskab. Jens Haagensen forbliver som oldermand, og der er heller ingen andre ændringer i lavet.

Den 24. juni 1809: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Jens Haagensens hus, hvor der fremlægges regnskab. Johan Lidemann udmelder sig af lavet, og Thomas Christensen er død. Disse to erstattes af sangskiærer Jørgen Pedersen og borger Anthon Hansen. Som ny oldermand vælges borger og brændevinsmand Hans Andersen med bisidderne Lars Juul og Sigvart Pedersen.

Underskrifter fra Jens Haagen, Jens Nielsen og Lars Jul.

Den 24. juni 1810: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i brændevinsbrænder Hans Andersens hus. Bisidderne er Jens Nielsen og Sigvart Pedersen. Udmeldt af lavet er skræddermester Rechendorff, Henrich Mortensen og Peder Kallenberg. De tre erstattes af brændevinsbrænder Nielsen, brændevinsbrænder Jens Møller og garver Alberg.

Underskrifter fra Hans Andersen, Jens Nielsen og Sigvart Pedersen.

Den 24. juni 1811: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i brændevinsbrænder Hans Andersens hus. Bisidderne er Jens Nielsen og Sigvard Pedersen. Udmeldt af lavet er snedker Lars Juul og Hans Christian Hammer. De to erstattes af skomager Henrich Holm og værtshusholder Jens Villumsen. Som ny oldermand vælges værtshusholder Niels Rasmussen med bisidderne Jens Nielsen og Hans Andersen.

Underskrifter fra Hans Andersen, Jens Nielsen og Sigvart Pedersen.

Den 24. juni 1812: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet i Niels Sørensens hus med bisidder Sigvard Pedersen. Udmeldt af lavet er garver Alberg, Jens Haagen, Niels Rasmussen og Hemming Hansen. I deres sted indtræder skomager With, glarmester Povelsen, ?mester Peder Falm og Povel Olsen. Da oldermand Niels Sørensen har udmeldt sig, vælges Sigvard Pedersen til ny oldermand med bisidder Jacob Rasmussen.

Underskrifter fra Niels Sørensen, Hans Andersen og Sigvert Pedersen.

Den 24. juni 1813: Vordingborg Ligbærerlav er forsamlet hos oldermanden, snedker Sigvard Pedersen med bisidder Hans Andersen. Følgende udmelder sig af lavet: oldermand Sigvard Pedersen, Jens Nielsen, Hans Larsen og Hans Andersen. De bliver erstattet af sadelmager Aaberg, Frantz Schytz, handskemager Johannes Møller, bødker Rasmus Hermansen samt skomager Haagen Larsen. Ny oldermand er murermester Anthon Hansen med bisidderne Hans Fugl og Jørgen Pedersen.

Underskrifter fra Sigvard Pedersen og Hans Andersen.

Vordingborg Skomagerlav


Under Statens Arkiver under Øvrige samlinger og Lavsvæsenet finder man lavsbogen over Vordingborg Skomagerlav, som det følgende er et uddrag af, idet der er en stor del af siderne, som ikke kan læses ret meget af.

Maj 1738:
Der kan ikke læses meget på siden men skimtes nogle få navne: Hendrich Jeppsen Oldich, Christopher Povelsen, Niels Rogind?, Jens Jørgensen, Peder Pedersen og Hans Jørgensen. Oldermand er Jens Andersen.

Den 29. november 1739 snakkes om Adam Povelsen.

Den 24. januar 1740: Hans Knudsen Holstener indskrives i Vordingborg skomagerlav.

Den 28. februar 1740: Ny oldermand i Vordingborg skomagerlav er Søren Hind. Underskrives af Hendrich Jeppesen og Niels Pedersen.

Den 5. april 1741: Peder Jørgensen er udlært hos Jens Normand i Vordingborg skomagerlav. Den 28. juni 1741: Johan Tørup Peler er udlært hos Hans Jensen i Vordingborg skomagerlav. Den 13. november 1741: Ole Klausen nævnes i Vordingborg skomagerlav.

Den 4. august 1743: Christopher Povelsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 4. oktober 1743: Hendrich Christiansen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 27. oktober 1743: Peder Jørgensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 28. december 1743: Niels Pedersen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 4. oktober 1744: Hans Jørgen Langendorf indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 31. januar 1745: Lars Hansen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 28. marts 1745: Lars Jespersen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 16. maj 1745: Peder Jørgensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 22. januar 1746: Christen Larsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 8. maj 1746: Knud Knudsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 25. juni 1746: Jacob Kraves indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 24. juli 1746: Niels Nielsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 27. november 1746: Anders Jensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 29. januar 1747: Christian Olsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 12. februar 1747: Jørgen Hendrichsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 23. juli 1747: Peder Jensen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 26. december 1747: Johan Hermandsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 6. februar 1748: Hendrich Hansen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 9. juni 1748: Hendrich Hansen Kalleson indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 27. juni 1748: Jørgen Jacobsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 28. juli 1748: Johan Dyringer indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 4. november 1748: Hans Rød indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Den 25. december 1748: Hans Andersen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav.

Den 15. februar 1749: Ole Fredrichsen indskriver sig i Vordingborg skomagerlav. Jens Jørgensen er udnævnt til ny oldermand.

Den 1. marts 1750: Christian Nielsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1750: Anton Christian Bone indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 25. december 1750: Jørgen Asmussen Burmeister indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 7. oktober 1751: Christian Jacobsen og Abraham Jacobsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 30. april 1752: Johan Nielsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. december 1752: Sagris Layrsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 15. april 1754: Peder Larsen Hammer indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 17. april 1754: Johannes Sel indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 25. juni 1755: Peiter Kiervel [men er måske Kiørvel] indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 29. december 1775: Vendel Christiansen Holst indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 19. marts 1756: Christian Holt indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. oktober 1756: Anders Jensen Holst indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Christian Jacobsen bliver vist oldermand samme dag.

Den 30. januar 1757: Anders Nielsen Spiir indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 21. februar 1757: Hans Jensen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 11. april 1757: Niels Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. juni 1757: Jober Saur indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 24. august 1757: Jørgen Troelsen Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. juni 1758: Peder Lauridsen Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 23. juli 1758: Anders Christensen Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 2. juni 1759: Ole Olsen Kore [Kaare] Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 24. juni 1760: Friderich Hendrich Berger Skomager indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 19. april 1761: Jørgen Olsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 1. december 1761: Anders Hansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Den 28. december 1761: Mogens Olsen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 30. februar 1763: Ib Pedersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav.

Den 1. januar 1765: Rasmus Andersen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Jonas Kron [= Jonas Kronberg]. Den 17. februar 1765: Børge Christiansen indskriver sig i Vordingborg Skomagerlav. Underskrevet af Jonas Kronberg.